Spannrahmen

đđÐ8Ĭ²ĉÔ „ÔŖĸïăİĩ²ĊĊĬ²ìĉÔĊ AĊÐïŐïÐĽÔăă őïÔ ïĬçÔĊÐ ĉĚçăïÊìη ¿ "ïÔ ìđÊìőÔĬĸïçÔĊ z²ìĉÔĊİŗİĸÔĉÔ ²Ľİ ÔÐăÔĊ >ĚăşÔĬĊ ŐÔĬő²ĊÐÔăĊ ÐÔĀđĬ²ĸïŐÔ ÉÉïăÐĽĊçÔĊ ïĊ ²ÉİđăĽĸÔ >ïĊçĽÊĀÔĬ ĽĊÐ ĉ²ÊìÔĊ ²Ľİ ÔĬÉÔĉđĸïŐÔĊ ÔïĊÔĊ ç²Ċş ÉÔİđĊÐÔĬÔĊ X²ĬĀÔĊÉđĸİÊì²æĸÔĬκ ~đ ă²İİÔĊ İïÊì ÐïÔ ĽĊĸÔĬİÊìïÔÐăïÊìİĸÔĊ zÀĽĉÔε wĬÀİÔĊĸ²ĸïđĊİό ĽĊÐ œÔĬĀ²ĽæİæăÀÊìÔĊ őÀĬĉÔĬ ĽĊÐ őđìĊăïÊìÔĬ çÔİĸ²ăĸÔĊκ ¿ đđÐ8Ĭ²ĉÔ ÉïÔĸÔĸ ç²Ċş ĊÔĽÔ XĚçăïÊìĀÔïĸÔĊε zÀĽĉÔ ²ĊİĩĬÔÊìÔĊÐ şĽ çÔİĸ²ăĸÔĊ ĽĊÐ ïăÐĉđĸïŐÔ ²ăăÔĬ Ĭĸ őïĬĀĽĊçİŐđăă ïĊ ~şÔĊÔ şĽ İÔĸşÔĊ ¿ đđÐ8Ĭ²ĉÔ ŐÔĬÔïĊĸ ÔőÀìĬĸÔİ ĽĊÐ YÔĽÔİ ĩÔĬæÔĀĸδ "ïÔ PđĉÉïĊ²ĸïđĊ ²Ľİ ÔŖīĽïİïĸÔĉ >đăşĬ²ìĉÔĊ ĽĊÐ ÐÔĉ „ÔŖĸïăİĩ²ĊĊİŗİĸÔĉ ÉïăÐÔĸ ÐïÔ 9ĬĽĊÐă²çÔ æŁĬ ÔïĊşïç²ĬĸïçÔ wĬÀİÔĊĸ²ĸïđĊİό ĽĊÐ 9Ôİĸ²ăĸĽĊçİĀđĊşÔĩĸÔκ &ÐăÔ >ĚăşÔĬ ĽĉĬ²ìĉÔĊ ÐïÔ ìđÊìőÔĬĸïç ÉÔÐĬĽÊĀĸÔĊ „ÔŖĸïăăÔïĊőÀĊÐÔ ĽĊÐ İđĬçÔĊ æŁĬ ÔÉÔĊİđ ÔăÔç²ĊĸÔ őïÔ ő²ĬĉÔ đĩĸïİÊìÔ ĀşÔĊĸÔκ "²İ İĉ²ĬĸÔ ~ĩ²ĊĊİŗİĸÔĉ ĽĊÐ ÐïÔ ĉïĸ ÔïĊÔĬ 9ĽĉĉïăïĩĩÔ Ľĉæ²İİĸÔĊ „ÔŖĸïăÐĬĽÊĀÔ ÔĬă²ĽÉÔĊ ÐÔĊ çÔőđìĊĸ İÊìĊÔăăÔĊε ĩĬđÉăÔĉăđİÔĊ Ľİĸ²ĽİÊì ŐđĊ XđĸïŐÔĊκ ¿ &ç²ă đÉ Āă²İİïİÊì ÔÊĀïçε ²ăİ ~ĸïăό ÉÔşïÔìĽĊçİőÔïİÔ ²ĬđÊĀĬ²ìĉÔĊ đÐÔĬ ²ăİ RÔĽÊìĸĬ²ìĉÔĊ ĉïĸ P²ĊĸÔĊÔïĊæăĽĸĽĊç ÉÔşïÔìĽĊçİőÔïİÔ >ïĊĸÔĬăÔĽÊìĸĽĊçδ "ïÔ Ľİő²ìă ²Ċ ĽĊĸÔĬİÊìïÔÐăïÊìÔĊ 8đĬĉÔĊ ÉĬïĊçĸ ÐïÔ ÔïĊçÔİĩ²ĊĊĸÔĊ XđĸïŐÔ ĽĊÐ "ÔĀđĬÔ ĊđÊì ÉÔİİÔĬ şĽĬ 9ÔăĸĽĊçκ ¿ XĽİĸÔĬĬ²ìĉÔĊ ÉÔİĸÔìÔĊ ²Ľİ ²ăăÔĊ ̪ ~ĸ²ĊвĬÐό>ĚăşÔĬĊ ψýÔÐÔ ~ÔïĸÔ ÔïĊ ²ĊÐÔĬÔİ >đăşω ό ÔİĸÔăăĽĊç ŁÉÔĬ "Ôĸ²ïăİÔïĸÔ XĽİĸÔĬĬ²ìĉÔĊη AĊæđό„ÔăÔæđĊ ̧̦̭̩ό̨̩̯̮ό̨̩̮ ~ïÔ ĉĚÊìĸÔĊ ÔïĊ ïĊÐïŐïÐĽÔăăÔİ ĊçÔÉđĸλ ÀìăÔĊ ~ïÔ ÐïÔ çÔőŁĊİÊìĸÔ >đăş²Ĭĸ ĉïĸ ²ĽĸïÔæÔε ÔĬçÀĊşÔĊ ~ïÔ ïĉ 8ÔăÐ PđĉĉïİİïđĊ Ð²İ çÔőŁĊİÊìĸÔ z²ìĉÔĊĉ²Ķ ĽĊРвĊĊ ÔïĊæ²Êì ²ÉİÊìïÊĀÔĊη wĬÔïİÉÔïİĩïÔăÔ ĽĊĸÔĬ "²ĸÔĊÉăÀĸĸÔĬη ̧̧̦̪̩̦̬̦ ĽÊìÔε ̩̦ ĉĉ ̧̧̧̦̪̩̦̬ ĽÊìÔε ̪̦ ĉĉ ̧̧̨̦̪̩̦̬ ĽÊìÔε ̫̦ ĉĉ ̧̧̦̪̩̦̬̩ ìđĬĊε ̩̦ ĉĉ ̧̧̦̪̩̦̬̪ ìđĬĊε ̪̦ ĉĉ ̧̧̦̪̩̦̬̫ ìđĬĊε ̫̦ ĉĉ ̧̧̦̪̩̦̬̬ &ïÊìÔε ̩̦ ĉĉ ̧̧̦̪̩̦̬̭ &ïÊìÔε ̪̦ ĉĉ ̧̧̦̪̩̦̬̮ &ïÊìÔε ̫̦ ĉĉ ̧̧̦̪̩̦̬̯ YĽİİɲĽĉε ̩̦ ĉĉ

iftschil d 2 AF14 Die silber eloxierten einseitigen Spannrahmen zur Wandmontage sind mit einer Bautiefe von nur 14 mm sehr unauffällig und einfach und schnell zu montieren. Die Textildrucke werden mit einem Siliconkeder von 2,8 x 12,5 mm in die Aluminiumrahmen gespannt. Der Vorteil - die Textildrucke gehen bis auf 2mm an den Rand und rücken die Grafiken somit elegant in den Vordergrund. Die Bilderrahmen, nach Maß gefertigt, können allen Gegebenheiten angepasst werden. Eine scheinbar rahmenlose, völlig einfache Art um Grafiken und Bilder zu präsentieren. Die Textildrucke können zum Transport zusammengefalten oder gerollt werden und sind nach dem Einspannen in den Alurahmen völlig knitterfrei. Größen auf Anfrage AF14 AF14 Rahmen zum Aufhängen Keder 2,8 x 12,5 3URƬO 6LOLFRQNHGHU 7H[WLO :LQNHO Spannrahmen 14 25 M44 Montageprofil 10 43

iftschil d 8 32 33 AF33 Der silber eloxierte doppelseitige Spannrahmen für Bilder und Grafiken ist Formstabil und hat eine Siliconkederaufnahmenut von 2,8x 12,5 mm. Die Bautiefe des doppelseitigen Alu-Spannrahmens für Textildrucke beträgt 33 mm. Vorwiegend für Displays, Aufsteller und Stellwände werden die Aluframe Spannrahmen bei Messen, Ausstellungen, Events und Shopausstattungen verwendet. Dieser doppelseitige Spannrahmen kann als Hängeschild mit Stahlseilen an der Decke montiert werden. Profil Stahlseil Textil Winkel Siliconkeder Keder 2,8 x 12,5 beidseitig leicht AF33 Hängeschilder Spannrahmen AF33

9 AF33 32 33 AF33 Abstandshülse Profil Textil Wand Winkel Siliconkeder Der silber eloxierte doppelseitige Spannrahmen für Bilder und Grafiken ist Formstabil und hat eine Siliconkederaufnahmenut von 2,8 x 12,5 mm. Die Bautiefe des doppelseitigen Alu-Spannrahmens für Textildrucke beträgt 33 mm. Vorwiegend für Displays, Aufsteller und Stellwände werden die Aluframe Spannrahmen bei Messen, Ausstellungen, Events und Shopausstattungen verwendet. Bei der Montage als Fahnenschild werden Abstandshülsen eingesetzt, sie können jedoch auch direkt an der Wand verschraubt werden. Keder 2,8 x 12,5 beidseitig leicht AF33 Spannrahmen AF33 Fahnenschilder

iftschil d 10 AF33 Der silber eloxierte doppelseitige Spannrahmen für Bilder und Grafiken ist Formstabil und hat eine Siliconkederaufnahmenut von 2,8 x 12,5 mm. Die Bautiefe des doppelseitigen Alu-Spannrahmens für Textildrucke beträgt 33 mm. Vorwiegend für Displays, Aufsteller und Stellwände werden die Aluframe Spannrahmen bei Messen, Ausstellungen, Events und Shopausstattungen verwendet. Bei großen Aufstellern ab 1,8m Seitenlänge werden Querträger P25 oder P35 zur Aufstützung eingesetzt. Zum freien Aufstellen werden am unteren Rahmenelement Aluminiumfußplatten verschraubt. Keder 2,8 x 12,5 beidseitig leicht 34 16 32 33 AF33 P34 Querträger 25 16 P25 Querträger P25 Querträger M8 Schraube Profil Textil AF310 Winkel Siliconkeder AF33 Stele Spannrahmen

iftschil d 4 AF38L Deckenmontage/Wandmontage Der AF38L Spannrahmen für Wand- und Decken- montagen kann auch mit LED-Ausleuchtung bestückt werden. Die Bautiefe beträgt 38 mm. Die Textildrucke werden mit einem Silikonkeder 2,8 x 12,5 mm in die Aluminiumrahmen gespannt. Größen auf Anfrage AF38L AF38L Keder 2,8 x 12,5 Rahmen für Licht-Streuscheiben Profil Licht-Streuscheibe Siliconkeder Textil Winkel 25 16 38 25 AF38L P25 Querträger Spannrahmen

AF14 / AF18n Die silber eloxierten einseitigen Spannrahmen zur Wandmontage sind mit einer Bautiefe von nur 18 mm sehr unauffällig und formstabil sowie einfach und schnell zu montieren. Die Silikonkeder von 2,8 x 12,5 mm wird in die Aluminiumrahmen gespannt. Der Vorteil - die Textildrucke gehen bis auf 2mm an den Rand und rücken die Grafiken somit elegant in den Vordergrund. Eine scheinbar rahmenlose, völlig einfache Art um Grafiken und Bilder zu präsentieren. Größen auf Anfrage AF18 Rahmen zum Aufhängen Keder 2,8 x 12,5 Profil Siliconkeder Textil Winkel 3 Spannrahmen 34 25 28 22 AF18n P25 Querträger P34 Querträger 16 18 16 M44 Montageprofil 10 AF18n 43

7 AF50 / AF97 AF97 Der Aluspannrahmen AF97 mit Bauhöhe 97mm, für Messestände und für große Leuchtschilder mit LED Flächenlicht oder mit LED Seiteneinstrahlung. Größen auf Anfrage Profil Winkel Textil r l 1 2 l Siliconkeder Keder 2,8 x 12,5 25 16 P25 Querträger 97 8 AF97 Spannrahmen AF97

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4OTU=